top of page

Streetvis ​in Israel100 Academic Course

Led by Dr. Zivia Kay

FACULTY OF ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING

THE TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

SPRING 2021

עצמת רחוב

כלים משתפים של עיצוב, פרפורמנס וטכנולוגיה לחלוקה פתוחה של משאבים עירוניים

STUDENTS

TBD

ד״ר זיויה קיי

הקורס עוסק- בקשר בין המרחב הפיזי למרחב החברתי-תרבותי. הקורס משלב מתודות פעולה פורמאליות וא-פורמאליות שמטרתן לאפשר לקהלים וקהילות להיות שותפים בהתוויית סדר היום העירוני-חברתי, התרבותי והאזרחי ובדרך זו לשכלל את חלוקת המשאבים העירוניים ולמתן את אי השיוויון.  במהלך הסמסטר השני תוקם תשתית של מחקר הערכה שתבדוק את השפעת הקורס ומכלול הפעילות על העיר, על הקהילה ועל הסטודנטים.

 

מסמכי הקורס:

מצגות מסכמות:

bottom of page