top of page

Course Collaboration

Design Studio: Speculative Urban Design as a Response to Climate Change

 

Winter 2019 | The Technion

DSC_5526a_Custom-1024x684_edited_edited.

Dr. Orit Shmueli

חיפה C°1.5    :  סטודיו עירוני ספקולטיבי מגיב לשינויי אקלים גלובליים 
 

לפי תחזיות האו"ם העדכניות (אוקטובר 2018), עד שנת 2030 ההתחממות הגלובלית תגיע ל C°1.5 יותר מהעידן שקדם למהפכה התעשייתית. הקצנה אקלימית של מחצית מעלה נוספת צפויה להביא לאסונות טבע קשים, מידבור, עליית מפלס הימים ואיום על ערי החוף, בצורת, הכחדת מינים ועוד.תחזיות אלה הניבו תגובות אדריכליות מגוונות הנעות מהסתגלות המרחב העירוני לתנאים מקצינים ועד להצעות ספקולטיביות יותר העוסקות בשינוי התנאים עצמם. ביקורת של הצעות אלו מטילה ספק בישימותן של תשתיות ענק ומגה-סטרוקטורות אך גם מפקפקת ביעילותן של גישות תכנוניות המבוססות על אותו הגיון חברתי-כלכלי שתרם להתחממות עצמה.

אתר הסטודיו. העיר כמוקד של יחסי גומלין בין המקומי לגלובלי במידה רבה היא הסיבה והמסובב של שינויי האקלים. המפרץ העירוני שבין חיפה ועכו הוא נקודות תורפה המועדת להצפות בנוסף ליתר האיומים הנובעים משינויי האקלים. סטודיו חיפה C°1.5 יבחן תרחישים אוטופיים ודיסטופיים של ציבוריות עירונית היפר-צפופה המתארגנת מחדש בין אסטרטגיה מתגוננת לאסטרטגיה פרו-אקטיבית, בין תפישה נאו-ליברלית צרכנית וריכוזית לתפישה של ביזור כוח ומשאבים מתחדשים.

בכוחה של הספקולציה התכנונית לבחון את המושגים וכללי המשחק התכנוניים עצמם: את מי הם משרתים? מה מטרתם? כיצד הם מגיבים לשינויים אפשריים? האם ניתן להרחיבם? מה יקרה אם יהיו כללי משחק אחרים? מנקודת מוצא ביקורתית ומדמיינת השואלת על המובן מאליו, בממשקים שבין טכנולוגיה-הנדסה-כלכלה-חברה ומדיניות תכנון נצא אל תכנון מרחב עירוני צפוף מאותגר אקלים ואל ציבוריות חדשה.

להורדת הסילבוס המלא

   Download Full Syllabus

streetwise_logo.png

2065

 

Tal Arkind, Merel Simaan, Aya Ghraieb, Or Shetret, Noy Lasry, Amit Damari, Miryam
Srour, Maisam Droby, Hala Kheir, Yarden Rosenberg, Marah Khshebon

bottom of page