top of page

streetwiseacademic course

Led by Dr. Zivia Kay

FACULTY OF ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING

THE TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

WINTER 2019

חכמת רחוב

כלים משתפים של עיצוב, פרפורמנס וטכנולוגיה לחלוקה פתוחה של משאבים עירוניים

STUDENTS

Asma Aburaya, Yonatan Bell, Almog Cohen, Maisam Droby, Eliyahu Epshtein, Luciana Heler, Nuha Kawar, Razi Khader, Netanel Kipperman, Oren On, Michal Rosenheimer, Hanny Semo, Safir Shalev, Rony Shumny, Maryam Zaaruora, Sivan Zafrani, Dafna Zand

ד״ר זיויה קיי

הקורס עוסק- בקשר בין המרחב הפיזי למרחב החברתי-תרבותי. הקורס משלב מתודות פעולה פורמאליות וא-פורמאליות שמטרתן לאפשר לקהלים וקהילות להיות שותפים בהתוויית סדר היום העירוני-חברתי, התרבותי והאזרחי ובדרך זו לשכלל את חלוקת המשאבים העירוניים ולמתן את אי השיוויון.  במהלך הסמסטר השני תוקם תשתית של מחקר הערכה שתבדוק את השפעת הקורס ומכלול הפעילות על העיר, על הקהילה ועל הסטודנטים.

 

מסמכי הקורס:

נושאים להכנת דיונים בשולחנות עגולים

הנחיות לעריכת ראיון

הנחיות לתצפית במחקר פעולה

הכנה לסדנת מיפוי

שאלון למחקר פעולה

מצגות מסכמות:

מרים זערורה ואסמא אבורייה

אורן און

לוסיאנה הלר ואלמוג כהן

יונתן בל

ראזי חאדר ונוחא קוואר

דפנה זנד ומיכל רוזנהיימר

מיכל רוזנברג

אלי אפשטיין

ספיר שלו ורוני שומני

מיסם דרובי

נתנאל קיפרמן וחני סמו

סיון זפרני

bottom of page